ENTRADA EN VIGOR DEL NOU RIPCI (REAL DECRET 513/2017)

27/07/2018

Les novetats incloses en el nou RIPCI

L'entrada en vigor del nou RIPCI es va produir el 12 de Desembre de 2017 que aprova el nou Reglament de Instal·lacions de Protecció contra Incendis.

En aquest nou RIPCI es regulen els següents aspectes:

  • Les condicions i requisits que tenen que complir els equips, sistemes i components de protecció contra incendis.
  • Les condicions de habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i mantenidores.
  • Condicions per a la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques de les instal·lacions.
  • La obligació de les empreses mantenidores i instal·ladores a tenir un sistema de gestió de qualitat. Ex: ISO9001

Les principals novetats que aporta són:

  1. Extintors: La seva instal·lació serà sobre paràmetres verticals, és a dir, la part superior del extintor estarà situada entre 80 cm i 120 cm del terra.
  2. Senyalització: Serà necessari el manteniment dels sistemes de senyalització.
  3. Mànega contra incendis: la seva vida útil la estableix el fabricant, si no es el cas, es considera que la seva vida útil es de 20 anys, passat aquest període seran substituïts. També es duran a terme les inspeccions y manteniment (cada 5 anys) de la mànega.
  4. Detectors de fums: La vida útil la estableix el fabricant, sinó es estableix, la seva vida útil serà de 10 anys.
  5. Mantes ignífugues: Es mantindran envasades fins al seu ús i la seva caducitat s'indiqués però no pot excedir els 20 anys. Es seguiran les instruccions de manteniment indicades pel fabricant i el seu emplaçament serà visible i accessible.
  6. Inspeccions: Les empreses estan obligades a que es realitzi una inspecció per part de l'OCA (Organisme de Control Autoritzat). Les instal·lacions existents a l'entrada en vigor, es sotmetran a la primera inspecció als 10 anys de la seva posada en servei.