Publicada la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

01/07/2013

I amb ella s'aprova el règim sancionador en matèria de Certificació de l'Eficiència Energètica dels Edificis

La Llei, aprovada el passat dia 29 de juny, estableix tres categories per a les sancions en l'àmbit de la certificació energètica:

Infraccions molt greus

 • Falsejar la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica.
 • Actuar com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits per a ser-ho.
 • Actuar com a agent independent autoritzat per al control de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis sense comptar amb la deguda rehabilitació atorgada per l'organ competent
 • Publicitar en la venda o lloguer d'edificis, una qualificació d'eficiència energètica que no estigui recolzada per un certificat en vigor degudament registrat
 • Tenir dues infraccions greus pel mateix motiu en tres anys des de la data en ferm de la primera.

Infraccions greus

 • Incomplir les condicions establertes en la metodologia de càlcul del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energèrica dels edificis
 • Incumplir la obligació de presentar el certificat d'eficiència energètica a l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma en matèria de certificació energètica d'on s'ubiqui l'edifici, per al seu enregistrament.
 • No incorporar el certificat d'eficiència energètica de projecte al projecte d'execució de l'edifici.
 • Exhibició d'una etiqueta que no es correspongui amb el certificat d'eficiència energètica vàlidament emés, enregistrat i en vigor.
 • Vendre o llogar un immoble sense que el venedor o arrendatari lliure el certificat d'eficiència energètica, vàlidat, registrat i en vigor, al comprador o arrendatari.
 • Quan durant l'any anterior a la seva comisió, hagués estat imposada a l'infractor una sanció en ferm pel mateix tipus d'infracció.

Infraccions lleus

 • Publicitar la venda o lloguer d'edificis o unitats d'edificis que hagin de disposar de certificat d'eficiència energètica sense mencionar la seva qualificació d'eficiència energètica
 • No exhibir l'etiqueta d'eficiència energètica en els suposits que resulti obligatori
 • L'expedició de certificats d'eficiència energètica que no incloguin la informació mínima exigida
 • Incomplir les obligacions de renovació o actualització de certificats d'eficiència energètica
 • No incorporar el certificat d'eficiència energèrtica de l'edifici acabat al Llibre de l'Edifici
 • L'exhibició d'una etiqueta energètica sense el format i contingut mínim legalment establert
 • Publicitar la qualificació obtinguda en la certificació d'eficiència energètica del projecte, quan ja es dsposi del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat
 • Qualsevol acció o omisió que vulneri l'establert en matèria de certificació d'eficiència energètica quan no estiguin tipificades com a infracció greu o molt greu.

Les quantitats de les sancions s'estableixen de la següent forma:

 • Infraccions lleus, de 300,00 € a 600,00 €
 • Infraccions greus, de 601,00 € a 1.000,00 €
 • Infraccions molt greus, de 1.001,00 € a 6.000,00 €