Gestió del patrimoni immobiliari

Els tràmits i informes que necessita

 
Elaboració de Cèdules d'Habitabilitat: tramitació de cèdules de primera i segona ocupació, certificats d'habitabilitat, transmissió d'habitatge usat, seguiment de les obres a realitzar per adaptar un habitatge a les condicions legals exigibles.
 
Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE): Informes de la ITE i tramitació del Certificat d'Aptitud de l'Edifici.
 
Valoracions i taxacions: valoracions immobiliaries per a tot tipus de bens immobles, prevaloracions, comprovacions del valor assignat per part de l'administració (realitzats pel càlcul d'impostos com l'IBI, l'Impost de Transmissions Patrimonials, ...).
 
Certificacions: elaborem la documentació d'obra requerida davant notaris.
 
Informes i peritatges d'arquitectura i urbanisme.