Inspeccions Tècniques d'Edificis

Reuneix el seu edifici les condicions de seguretat necessàries?

Els edificis amb ús d'habitatge, tant si són plurifamiliars com si es tracta d'edificacions unifamiliars, estan obligades a passar una Inspecció Tècnica als 45 anys a partir de la data de construcció o rehabilitació, seguint un calendari oficial.

Però, què és aquesta Inspecció Tècnica? Es tracta d'una inspecció de l'edifici que descriu quines són les característiques generals del mateix, el seu estat de conservació i les possibles deficiències constructives i funcionals que poguessin afectar als elements comuns (inclosos aquells que s'hagin d'accedir a través d'entitats privades). Aquesta Inspecció qualifica i proposa mesures tècniques que milloren la sostenibilitat, l'ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d'accessibilitat a l'edifici.

L'informe que es despren de l'ITE cal adreçar-la a l'Administració Pública (Agència de l'Habitatge o l'entitat municipal corresponen si fos el cas), la qual emetrà un Certificat d'Aptitud en base al mateix informe d'ITE. Cal advertir, que aquest Certificat no pressuposa l'adequació dels habitatges individuals a la legalitat dels usos urbanístics ni a les condicions d'habitabilitat.

Els Certificats d'Aptitud poden ser: aptes (quan no es detecten deficiències o les deficiències detectades són lleus), aptes provisionals (quan les deficiències detectades són importants), aptes cautelars (quan les deficiències detectades són greus o molt greus però el risc de les persones es troba controlat amb mesures cautelars) o pot haver una denegació d'aptitud quan les deficiències trobades son greus o molt greus i no hi ha mesures cautelars. En aquest cas, cal presentar una nova ITE amb mesures cautelars o l'execució de les obres.

La vigència d'aquests certificats és de:

- 10 anys per als edificis sense deficiències o deficiències lleus

- 6 anys per als edificies amb deficiències importants, amb la obligació de presentar un informe de verificació per part d'un tècnic competent cada dos anys que certifiqui que els defectes importants no han passat a greus o molt greus.

- 3 anys per als edificis amb deficiències greus o molt greus amb mesures de control de risc per a les persones, amb la obligació de presentar un informe de verificació per part d'un tècnic competent cada dotze mesos que certifiqui que les mesures de control de risc per a les persones es troben de forma correcta i no han estat eliminades.

A qui aplica la obligatorietat de realitzar una ITE? A tots els edificis unifamiliars o plurifamiliars amb ús d'habitatge, sense perjudici que hi puguin haver entitats amb altres usos (locals comercials, etc.). A més a més, estan obligats aquelles edificacions que determinin els municipis que disposin d'Ordenances específiques i tots aquells edificis que, al marge que estiguin obligats per calendari, s'hagin d'acollir a programes públics d'ajuts per reformes i rehabilitacions. Estan exclosos d'obligatorietat aquells edificis unifamiliars on l'edificació principal es troba separada com a mínim 1,5 m de les vies públiques, de zones d'accès públic o d'altres finques adjacents, i tots aquells edificis als que se'ls hi hagi iniciat un expedient de declaració de ruina.

Qui és el responsable de la realització de l'ITE? Correspon a la propietat de l'edifici, inclosos els casos de propietat temporal o compartida, la comanda de la realització d'aquest informe per part dels professionals habilitats per a aquesta Inspecció. Quan es tracta d'edificis amb règim de propietat horitzontal, la obligatorietat i responsabilitat recau sobre la Comunitat de Propietaris. Per a la realització de la inspecció cal tenir en compte que tots els propietaris i ocupants han de facilitar l'accès als habitatges i a les altres entitats de l'edifici (locals, aparcaments, etc.). La negativa pot comportar sancions importants, amb quanties a partir de 3.000 €, per part de l'Administració Pública. El cost econòmic d'aquesta inspecció recau sobre les persones obligades a la realització de l'ITE.

Segons el calendari, quina data màxima tinc per la realització de l'ITE al meu edifici? El calendari oficial és el següent:

Els Edificis plurifamiliars, segons la data de construcció:

1951 - 1960 Estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de 2015

1961 - 1971 Estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de 2016

A partir de 1971, estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de l'any que compleixin 45 anys.

Els Edificis Unifamiliars, segons la data de construcció:

Anteriors a l'any 1900, estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de 2016

1901 - 1930 Estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de 2017

1931 - 1950 Estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de 2018

1951 - 1960 Estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de 2019

1961 - 1975 Estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de 2020

A partir de 1975, estan obligats a realitzar l'ITE abans del 31 de desembre de l'any que compleixin 45 anys.

 

Demani'ns informació i assessorament sense compromís!