Instal·lacions

Som instal·ladors autoritzats

Per tal de garantir que les instal·lacions reuneixen els mínims de seguretat que s'estableixen als diferents Reglaments de Seguretat Industrial, aquestes cal que estiguin realitzades per instal·ladors autoritzats per l'administració i inscrits al Registre corresponent.

Aquestes instal·lacions poden requerir, segons les seves característiques, un projecte tècnic signat per un enginyer o d'una memòria tècnica de disseny signada per un instal·lador autoritzat.

SEE Solutions disposa de persona autoritzat per realizar Instal·lacions Elèctriques en Baixa Tensió (categoria especialista), Instal·lacions de Gas (categoria A), Instal·lacions Térmiques en Edificis i Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. D'aquesta forma podem donar una solució integral a les seves necessitats. Consulti'ns i demani'ns pressupost sense compromís.