Plans d'Autoprotecció i Emergència

Està la seva activitat preparada per atendre una emergència?

Amb l'aprovació del Decret 82/2010, de 29 de juny, s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, i es fixen els continguts d'aquestes mesures.

D'aquesta forma les persones, empreses i organismes que poden generar situacions de risc, i els centres que en puguin resultar afectats, són els responsables d'adoptar les mesures d'autoprotecció i mantenir els mitjans necessaris per fer-ne front.

Els Plans d'Autoprotecció (PAU) preveuen els escenaris possibles d'emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els hi puguin afectar. Aquests PAU, però, han de ser elaborats i signats digitalment per personal tècnic acreditat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i pel titular de l'activitat, sigui persona física o representant, segons l'article 5.b del Decret.

L'objectiu final dels manuals que conformen el PAU és el de disposar d'una eina que ajudi a vetllar per la seguretat i la protecció de tots els usuaris d'una instal·lació, tant si és personal habitual com si es tracta de personal extern, i donar compliment a la normativa legal, incloent la obligació en materia de Prevenció de Riscos Laborals segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

En aquest sentit SEE Solutions ofereix un servei integral que inclou des de l'assessorament i l'estudi inicial de les necessitats segons l'activitat i la ubicació del centre, fins a la seva aprovació per part de l'Administració de la Protecció Civil de Catalunya, la formació al personal implicat en les diferents tasques, l'adequació, la senyalització i el manteniment de les instal·lacions de protecció activa i passiva contra incendis, explosions i altres situacions detectades i, finalment, l'organització dels simulacres que tanquen la implantació del PAU.

El passat 3 d'abril de 2015 es va aprovar el Decret 30/2015 que introdueix canvis en la classificació de les activitats. La millora respon a l'aplicació de la Disposició Adicional Segona del Decret 82/2010 per la qual es determinava fer una revisió de la legislació sobre la base de l'experiència adquirida durant el temps d'aplicació.

No dubti en contactar amb nosaltres per qualsevol dubte que tingui. Omplint el formulari següent un dels nostres tècnics acreditats es posarà en contacte amb vosté per ajudar-lo i, si ho desitja, concretarà una visita al seu centre per veure les seves necessitats i preparar un pressupost ajustat a la seva mida.